Rok 2004 - Program SAPARD - projekt nr 731-030065/03


Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Przypisówka, Czerwonka Gozdów, Wólka Mieczysławska, Czerwonka Poleśna, Kol. Sobolew, Sobolew w Gminie Firlej,
wartość projektu 1 135 974,17PLN,
wartość wsparcia z Funduszu SAPARD 834 373,03PLN,
inwestycja obejmowała budowę: sieci wodociągowej tranzytowej PCV – 5608m, sieci wodociągowej PCV - 14 889m, przyłącza wodociągowe - 129szt./6186m.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych „INTERBUD” Sp. z o. o.,
ul. Turystyczna 36
20-207 Lublin

Rok 2004 - Program SAPARD - projekt nr 731-030065/03


Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Przypisówka, Czerwonka Gozdów, Wólka Mieczysławska, Czerwonka Poleśna, Kol. Sobolew, Sobolew w Gminie Firlej,
wartość projektu 1 135 974,17PLN,
wartość wsparcia z Funduszu SAPARD 834 373,03PLN,
inwestycja obejmowała budowę: sieci wodociągowej tranzytowej PCV – 5608m, sieci wodociągowej PCV - 14 889m, przyłącza wodociągowe - 129szt./6186m.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych „INTERBUD” Sp. z o. o.,
ul. Turystyczna 36
20-207 Lublin

Program SAPARD - projekt nr 732-030061/03

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla osiedla mieszkaniowego Serock w Gminie Firlej,
wartość projektu 349 415,38PLN,
wartość wsparcia z Funduszu SAPARD 262 061,54PLN, - inwestycja obejmowała budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV fi 200 - 758m, sieci ciśnieniowej PE fi 80 - 114m, przykanaliki PCV fi 150 - 38 szt / 675m, montaż pompowni kanalizacyjnych - 1 sztuka.Wykonawca: AQUA sp. z o.o., 21-008 Tomaszowice k/Lublina 

Budowa ulicy Kockiej w miejscowości Firlej ( droga gminna nr 103649L ) Dane ogólne: Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie Beneficjent: Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej Wartość projektu 985 549,01PLN Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 739 161,75PLN Dofinansowanie budżetu państwa – 98 554,90 PLN Wkład własny Gminy Firlej – 147 832,36PLN Lokalizacja inwestycji: gmina Firlej, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Inwestycja rozpoczęta w kwietniu 2006 roku, zakończona w lipcu 2006 roku Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A
ul. Krańcowa 7
21-100 Lubartów
Opis projektu: Celem strategicznym realizowanego projektu jest stworzenie dostępności dla nowych terenów budownictwa mieszkaniowego i usług, oraz poprawa warunków ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa drogowego. Przed rozpoczęciem realizacji projektu dostępność komunikacyjna odbywała się poprzez złej jakości drogę gruntową. Brak było zapewnienia bezpieczeństwa pieszym poruszającym się w obrębie drogi. Końcowym efektem realizacji zamierzonych działań będzie budowa drogi gminnej - ulica Kocka w Firleju dla której jako bezpośrednie składniki produktu wynikające z realizacji przyjętego projektu wskazać można:
1) Budowę drogi gminnej o długości 710 m.
2) Wybudowanie 1 skrzyżowania
3) Utwardzenie pobocza o dwukrotnej długości ulicy,
4) Wybudowanie chodników dla pieszych wzdłuż ulicy o łącznej długości 760m.
5) Wybudowanie ścieżki rowerowej o długości 430m

 Projekt zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
Projekt nr Z/2.06/I/1.5/549/05
Beneficjent: Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej
Wykonawca: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” sp. z o.o. Al. Kraśnicka 35 20-178 Lublin
Wartość projektu – koszty kwalifikowany : 278 559,16 PLN Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:208 919,37PLN Wkład własny Gminy Firlej: 69 639,79 PLN

W wyniku realizacji projektu dokonano:

1. Modernizacji infrastruktury informatycznej – sprzętowej i sieciowej - Gminy Firlej
2. Wybudowano i wyposażono gminne centrum zarządzania siecią.
3. Wybudowano i wdrożono platformę elektroniczną dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem na poziomie gminnym.
4. Przygotowano gminę do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności.
5. Utworzono Publiczny Punkt Dostępu do Internetu
Mikroprojekt zrealizowany w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś- Ukraina 2004-2006 przy udziale Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Priorytet 2. Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej.

Działanie 2.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych

Wartość projektu: 137 150,50PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 102 862,87PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa 13 715,05PLN

Uczestnicy mikroprojektu:
- ze strony polskiej: Gmina Firlej
- ze strony ukraińskiej: Gmina Zielena, Gmina Dubowe, Gmina Lubliniec

W ramach realizacji mikroprojektu Gmina Firlej zorganizowała trzy pięciodniowe cykle pobytu 120 dzieci oraz dwudniowe pobyty 60 przedstawicieli władz samorządowych z Ukrainy. Goście z zaprzyjaźnionych gmin zapoznali się z zabytkami i kulturą Lubelszczyzny.
Podsumowaniem pobytu były plenerowe imprezy integracyjno promocyjne z udziałem zespołów artystycznych z Polski i Ukrainy. Odbiorcami wydarzeń artystycznych była społeczność Gminy Firlej, a także goście wypoczywający w okresie letnim w naszej Gminie.
Władze samorządowe Gminy Firlej i Gmin z okręgu kowelskiego przewidują dalszą współpracę w dziedzinie kultury oraz inwestycji z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej.