Mikroprojekt zrealizowany w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś- Ukraina 2004-2006 przy udziale Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Priorytet 2. Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej.

Działanie 2.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych

Wartość projektu: 137 150,50PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 102 862,87PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa 13 715,05PLN

Uczestnicy mikroprojektu:
- ze strony polskiej: Gmina Firlej
- ze strony ukraińskiej: Gmina Zielena, Gmina Dubowe, Gmina Lubliniec

W ramach realizacji mikroprojektu Gmina Firlej zorganizowała trzy pięciodniowe cykle pobytu 120 dzieci oraz dwudniowe pobyty 60 przedstawicieli władz samorządowych z Ukrainy. Goście z zaprzyjaźnionych gmin zapoznali się z zabytkami i kulturą Lubelszczyzny.
Podsumowaniem pobytu były plenerowe imprezy integracyjno promocyjne z udziałem zespołów artystycznych z Polski i Ukrainy. Odbiorcami wydarzeń artystycznych była społeczność Gminy Firlej, a także goście wypoczywający w okresie letnim w naszej Gminie.
Władze samorządowe Gminy Firlej i Gmin z okręgu kowelskiego przewidują dalszą współpracę w dziedzinie kultury oraz inwestycji z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej.