Projekt zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
Projekt nr Z/2.06/I/1.5/549/05
Beneficjent: Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej
Wykonawca: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” sp. z o.o. Al. Kraśnicka 35 20-178 Lublin
Wartość projektu – koszty kwalifikowany : 278 559,16 PLN Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:208 919,37PLN Wkład własny Gminy Firlej: 69 639,79 PLN

W wyniku realizacji projektu dokonano:

1. Modernizacji infrastruktury informatycznej – sprzętowej i sieciowej - Gminy Firlej
2. Wybudowano i wyposażono gminne centrum zarządzania siecią.
3. Wybudowano i wdrożono platformę elektroniczną dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem na poziomie gminnym.
4. Przygotowano gminę do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności.
5. Utworzono Publiczny Punkt Dostępu do Internetu