Gmina Firlej pozyskała dofinansowanie na projekt grantowy pn. ,,Zdalna szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczący wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Wartość całego zadania wynosi 74 980,38 zł. z czego dofinansowanie stanowi 74 980,00 zł. Za pozyskane środki zakupiono 23 laptopy wraz z oprogramowaniem.

W ramach obu grantów ,, Zdalna Szkoła” i ,,Zdalna Szkoła +” pozyskano łącznie dofinansowanie na kwotę 134 355,00 zł. za które zakupiono 42 laptopy.

Sprzęt komputerowy został rozdysponowany szkołom

 

logo nauczanie

 

Gmina Firlej realizuje grant o wartości  59 375,00 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr  I ,, Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1: ,, Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu  o wysokich przepustowościach”

dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina zakupiła 19 laptopów wraz z oprogramowaniem przeznaczonych jako wsparcie do zdalnego nauczania dla uczniów i nauczycieli

logo nauczanie

 

Informacje o projekcie pn. „ DROGOWSKAZ BEZPIECZEŃSTWA” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - EDYCJA 2019r.

   Prezentacje konkursowe szkół
pdf iconPobierz Szkoła Podstawowej im. Janusza korczaka w Firleju
pdf iconPobierz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej
pdf iconPobierz Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Antoninie
pdf iconPobierz Publiczna Szkoła podstawowa w Przypisówce

Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Firlej

nr projektu: RPLU.05.02.00-0027/19

Cel projektu: poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Firlej

Projekt obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy Firlej

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 1 403 155,65zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 798 595,08zł

3maj2011 1m

Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.:

Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej.

nr projektu: RPLU.06.04.00-0004/18

Cel projektu: ochrona środowiska naturalnego Gminy Firlej

Projekt obejmuje budowę obiektów oczyszczalni ścieków.

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 11 329 427,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 4 558 141,76zł

3maj2011 1m

Gmina Firlej realizuje w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadanie pn.: Budowa drogi gminnej nr 103308L w miejscowościach Stary Antonin, Nowy Antonin.

Parametry drogi: droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,  długość odcinka 2,631 km, szerokość jezdni 4,5m, szerokość pobocza 2x0,75m,

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 – 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 – 4 cm

- warstwa piasku stabilizowana cementem o Rm= 5,0MPa – 20 cm

Koszt kwalifikowany:                       3 256 632,31 zł

Dofinansowanie  budżetu państwa:  1 628 316,00 zł

Wkład własny beneficjenta:               1 628 316,31 zł