Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.:
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów
nr projektu: RPLU.06.04.00-0022/17

Cel projektu: ochrona środowiska naturalnego Gminy Firlej poprzez rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę.
Projekt obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów, wraz z włączeniem jej do istniejącej sieci wodociągowej.

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 1 187 889,84zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 820 899,47zł

3maj2011 1m

Gmina Firlej realizuje przy udziale dotacji celowej budżetu państwa zadanie pn.:
Budowa drogi gminnej nr 103310L w miejscowości Łukówiec, Kunów i Zagrody Łukówieckie

w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, edycja 2018.

Koszt całkowity: 2 499 855,54 zł
Dotacja budżetu państwa: 1 044 681,00 zł

Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.:
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Firlej
nr projektu: RPLU.04.01.00-06-0081/16


Cel projektu: upowszechnianie technologii wytwarzania czystej energii poprzez montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Firlej.
Projekt obejmuje montaż 508 instalacji kolektorów solarnych do przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, oraz 25 pieców centralnego ogrzewania na pellet.

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 5 253 435,57zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 4 207 201,93zł

1 czerwiec 1

 


Rok 2003 - Program SAPARD - projekt nr 732-030020/02


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Przypisówka w Gminie Firlej,
wartość projektu 1 047 618,17PLN,
wartość wsparcia z Funduszu SAPARD 774 237,54PLN, - inwestycja obejmowała budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV fi 200 - 3513m, sieci ciśnieniowej PE fi 80 - 1805m, przykanaliki PCV fi 150 - 106 szt / 2776m, montaż pompowni kanalizacyjnych - 9 sztuk.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL-LUBLIN S.A.
ul. Droga Męczenników Majdanka 60/62
20-325 Lublin

Rok 2004 – Program PHARE - projekt nr PL 00803060027

Budowa drogi nr 22333 Firlej- Serock- Ostrówek od km 0+000 do km 1+820 km,
wartość projektu 373 083,62 EUR
dotacja z programu PHARE – 276 316,00 EUR
inwestycja obejmowała budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 1,820 km, chodniki, zjazdy, przepustyWykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.
ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Rok 2004 - Program SAPARD - projekt nr 734-030167/03

Budowa drogi gminnej w miejscowości Firlej, ul Leśna, Zakościelna, Kościelna, wartość projektu 551 207,05PLN,
wartość wsparcia z Funduszu SAPARD 336 936,27PLN
inwestycja obejmowała budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości 0,533km, wykonanie chodników, zjazdów.Wykonawca: Kucharski i Spółka
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych „DROGBUD” spółka Jawna z siedzibą w Łukowie, ul. Gen. Kleeberga 63