Program "Społeczność w szkole - szkoła w społeczności"

Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa

12 kwietnia 2007r. ogłoszono wyniki konkursu grantowego pt.: „Społeczność w szkole – szkoła w społeczności”. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przypisówce znalazła się wśród 60 szkół, którym przyznano dotacje na realizacje własnych projektów.

W ramach programu „Społeczność w szkole – szkoła w społeczności” Publiczna Szkoła Podstawowa w Przypisówce w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną w Firleju realizują projekt pt.: „Język angielski bez barier”. Warsztaty językowe, które przy wykorzystaniu innowacyjnych, aktywizujących metod nauczania, prowadzi Sławomir Humeniuk, cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów szkoły. Na zajęciach, beneficjenci zgłębiają wiedzę z zakresu znajomości języka angielskiego, jak również poznają kulturę krajów anglojęzycznych.

W czerwcu odbyły się językowe warsztaty wyjazdowe do Firleja. Zajęcia miały miejsce w sali komputerowej Gminnego Centrum Informacji. Forma zajęć, w czasie których wykorzystywane były interaktywne metody nauczania, spotkała się z entuzjastyczną reakcją wszystkich beneficjentów.

Program „Społeczność w szkole – szkoła w społeczności” realizowany jest przez: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Lubelski Ośrodek Samopomocy.

Ważne linki: www.spolecznoscwszkole.lublin.pl , www.efs.gov.pl , www.europa.eu.int.plMikroprojekt zrealizowany w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś- Ukraina 2004-2006 przy udziale Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug
Priorytet 2. Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej.
Działanie 2.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych
Wartość projektu: 134 760,00PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 101 070,00PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa 13 476,00PLN
Uczestnicy mikroprojektu: - ze strony polskiej: Gmina Firlej - ze strony ukraińskiej: Gmina Dubowe, Gmina Lubliniec

Gmina Firlej, w ramach mikroprojektu ,,Transgraniczny sport, kultura i wypoczynek nad Jeziorem Firlej” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej przy udziale Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, w dniach 30 lipca 7 sierpnia 2007 roku gościła grupę 50 dzieci wraz z opiekunami oraz 40 - sto osobową grupę przedstawicieli samorządu z gmin Dubowe i Lubliniec z Ukrainy. Wśród gości byli wójtowie obu gmin.
Program pobytu był napięty i zróżnicowany. Zaraz po przyjeździe goście z Ukrainy spacerując po Firleju zapoznali się z historią, zabytkami i kulturą miejscowości.
Kolejnego dnia dzieci wyjechały na wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa. W Kazimierzu podziwiały przepiękne uroki miasteczka z Góry Trzech Krzyży, zwiedziły ruiny zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, rynek oraz basztę. Największą atrakcją okazał się rejs statkiem po Wiśle. W Nałęczowie był spacer po parku oraz zwiedzanie palmiarni i pijalni wód.
W środę 1 sierpnia ,,gwoździem’’ dnia był rajd turystyczny przygotowany wspólnie z młodzieżą z Firleja. Rywalizowały ze sobą dwie drużyny: Polska i Ukraińska. Wśród konkurencji było m.in.: rozkładanie namiotu na czas, odszukanie punktów w lesie, rzut szyszką do pojemnika. Na zakończenie była integracyjna dyskoteka przy polsko - ukraińskich dźwiękach.
W czwartek dzieci zwiedziły Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie miały okazję poznać tradycje i kulturę wsi XIX wiecznej Polski oraz ogród botaniczny w Lublinie. Tu podziwiały różnorodne gatunki przepięknych kwiatów, różnorodnych drzew i krzewów.
Po południu był wyjazd do Kozłówki i zwiedzanie pałacu Zamojskich oraz wystawy czasowej o rodzinie Lubomirskich, muzeum socrealizmu, powozownię i ptaszarnię. Podziwiano przepiękny ogród przypałacowy, była również czas na relaks na placu zabaw w kozłowieckim parku.
W piątek odbył się turniej piłki nożnej. Rywalizowały ze sobą trzy drużyny polskie i jedna ukraińska. W sparingach po 15 minut drużyna GUKS Firlej I pokonała drużynę ukraińską, trzecie miejsce zajęła drużyna GUKS Firlej II, czwarte miejsce przypadło drużynie z Lubartowa.
W tym dniu przyjechała grupa 40 osób - przedstawicieli samorządu z Ukrainy.
Swój pobyt rozpoczęli od zwiedzenia i poznania miejscowości Firlej.
Sobota i niedziela obfitowała w atrakcje na festynie nad jeziorem Firlej.
Mieszkańcy gminy oraz wczasowicze przebywający w Firleju mieli okazję poznać kulturę ukraińską, tradycyjne tańce, pokazy grupy tanecznej i akrobatycznej.
W programie pobytu gości z Ukrainy nie zabrakło integracyjnych zabaw, gier sportowych, kąpieli w jeziorze oraz wspólnego śpiewania przy ognisku.
Realizacja projektu spowodowała nawiązanie kontaktów dzieci, młodzieży, dorosłych oraz władz samorządowych zarówno w sferze prywatnej jak i służbowej.
Gmina Firlej zorganizowała wystawę dokumentującą pobyt zaproszonych gości w polsce oraz promujących program INTERREG IIIA dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Stoważyszenia Samorządów Euroregion Bug.Goście swoimi występami uświetnili obchody dni miejscowości.
Występy te były wyjątkowo efektowne ze względu na przepiękne stroje zarówno młodzieżowych grup tanecznych jak i tradycyjnych zespołów ludowych.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 5 Transport

Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy

Przedmiotem projektu jest budowa dróg gminnych nr 103647L, 103648L, 103650L, 103652L, 103653L w miejscowości Firlej:

-       droga gminna nr 103650L - ulice Sportowa i Spacerowa – długość projektowanego odcinka 0,925km

-       droga gminna nr 103653L – ulice Nadjeziorna, Urwańska, Krótka - długość projektowanego odcinka 0,784km

-       drogi gminne nr 103647L i 103648L - ulice Łukówiecka, Kasztanowa, Klonowa, Tylna, Błonie - długość projektowanego odcinka 1,409km

-       droga gminna nr 103652L- ulice Wesoła, Łąkowa, Zakościelna - długość projektowanego odcinka 0,887km

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr 02-08-UDA-RPLU.05.02.00-06-052/08-00-0033 z dnia 4 sierpnia 2009 roku o dofinansowanie projektu.

Wartość projektu ogółem: 3 506 536,57zł.

Dofinansowanie 85% - 2 980 556,07zł.

Planowany termin zakończenia projektu: 30.09.2010 rok.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa 5 Transport
Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy
    Zakres rzeczowy:
        - budowa drogi gminnej nr 103629L od km 0+000,00 do km 1+440,00
        - budowa drogi gminnej nr 103297L od km 0+000,00 do km 0+759,86
        - przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej,
        - budowa oświetlenia ulicznego
Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 01-09-UDA-RPLU.05.02.00-06-002/09-00-0179 z dnia 1 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu.
Wartość projektu ogółem: 2 088 825,64zł.
Dofinansowanie - 1 044 412,81zł.
Planowany termin zakończenia projektu: 30.09.2010 rok.
 

Gmina Firlej zrealizowała operację Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi.

Całkowita wartość operacji 664 891,05PLN

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW 407 662,00PLN

Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na  latach 2007-2013, Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca regionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Projekt obejmuje budowę dwóch pomostów rekreacyjnych na Jeziorze Firlej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem  wokół Jeziora Firlej.

Całkowita wartość projektu:  4 790 856,80PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:     3 353 599,73 PLN
Wkład Gminy Firlej:  1 437 257,07PLN
Prog reg logo