Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa 5 Transport
Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy
    Zakres rzeczowy:
        - budowa drogi gminnej nr 103629L od km 0+000,00 do km 1+440,00
        - budowa drogi gminnej nr 103297L od km 0+000,00 do km 0+759,86
        - przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej,
        - budowa oświetlenia ulicznego
Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 01-09-UDA-RPLU.05.02.00-06-002/09-00-0179 z dnia 1 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu.
Wartość projektu ogółem: 2 088 825,64zł.
Dofinansowanie - 1 044 412,81zł.
Planowany termin zakończenia projektu: 30.09.2010 rok.