Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.:
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów
nr projektu: RPLU.06.04.00-0022/17

Cel projektu: ochrona środowiska naturalnego Gminy Firlej poprzez rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę.
Projekt obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów, wraz z włączeniem jej do istniejącej sieci wodociągowej.

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 1 187 889,84zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 820 899,47zł

3maj2011 1m