Data Pobierz Dotyczy
 
2017-06-30
pdf iconPobierz Treść ogłoszenia
   
2017-06-30
pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2017-06-30
word iconPobierz Załączniki nr 3-6
   
2017-06-30
pdf iconPobierz

Załącznik Nr 7a – Zestawienie cenowe dla części I zamówienia

   
2017-06-30
pdf iconPobierz

Załącznik Nr 7b – Zestawienie cenowe dla części II zamówienia

   
2017-07-06
pdf iconPobierz

Odpowiedzi na pytania

   
2017-07-27
pdf iconPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017-06-20​

Data Pobierz Dotyczy
 
2017-06-20 pdf iconPobierz Treść ogłoszenia
   
2017-06-20 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
2017-06-20 pdf iconPobierz Załącznik Nr 1a – Dokumentacje techniczne zestawów solarnych
   
2017-06-20 pdf iconPobierz Załącznik Nr 1b – Dokumentacje techniczne kotłów na biomasę
 
2017-06-20 pdf iconPobierz Załącznik Nr 2a - Projekt umowy – dla części 1 zamówienia
   
2017-06-20 pdf iconPobierz Załącznik Nr 2b – Projekt umowy – dla części 2 zamówienia
   
2017-06-20 pdf iconPobierz Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza Ofertowego
   
2017-06-20 pdf iconPobierz Załącznik Nr 4a -JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie eESPD,
   
2017-06-20 word iconPobierz Załącznik Nr 5 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej –składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert)
   
2017-06-20 pdf iconPobierz Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu dostaw – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy
   
2017-06-20 pdf iconPobierz Załącznik Nr 7 – Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) i g) SIWZ – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy
   
2017-07-17 pdf iconPobierz Pytania, odpowiedzi, zmiana SIWZ i terminu składania ofert
   
2017-07-17 pdf iconPobierz Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
   
2017-07-20 pdf iconPobierz Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
   
2017-08-02 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
   
2017-08-28 pdf iconPobierz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2017-06-19 pdf iconPobierz Treść ogłoszenia
   
2017-06-19 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2017-06-19 pdf iconPobierz Formularze
   
2017-06-19 pdf iconPobierz Projekt budowlany
   
2017-06-27 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2017-06-27 pdf iconPobierz Załącznik Nr 6 do SIWZ zmodyfikowany
   
2017-07-04 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2017-07-18 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2017-03-10 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2017-03-10 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2017-01-12 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2017-01-16 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty