Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Firlej

nr projektu: RPLU.05.02.00-0027/19

Cel projektu: poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Firlej

Projekt obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy Firlej

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 1 403 155,65zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 798 595,08zł

3maj2011 1m