Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.:

Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej.

nr projektu: RPLU.06.04.00-0004/18

Cel projektu: ochrona środowiska naturalnego Gminy Firlej

Projekt obejmuje budowę obiektów oczyszczalni ścieków.

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 11 329 427,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 4 558 141,76zł

3maj2011 1m