sesja r g  

Dnia 29 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Firlej.
 7. Informacja dotycząca realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju pomocy żywnościowej w Gminie Firlej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej na rok 2021. (Projekt uchwały) (Załącznik do uchwały)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok. (Projekt uchwały)
 12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara