sesja r g  

Dnia 8 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Firlej w zakresie nie wykonywania uchwał Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej oraz w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru jezior Firlej-Kunów. (Projekt uchwały)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Firleju jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 2.2270 o pow. 11,6150 ha położonej w miejscowości Firlej, Gmina Firlej, stanowiącej własność Gminy Firlej. (Projekt uchwały)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt uchwały)
  9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara