drzewo ikona   W istniejących przepisach w zakresie usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków, gdy planujemy wyciąć drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji wymagane jest:

 1. Zgłoszenie do Wójta zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą i dotyczy drzewa, którego obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
  1. 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu
   jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  2. 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego,
   robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 2. Organ (Wójt) w terminie 21 dni od zgłoszenia dokonuje oględzin drzew w terenie, sporządza protokół a następnie w terminie 14 może zgłosić sprzeciw (liczy się data nadania pisma). W przypadku gdy taki sprzeciw nie nastąpi drzewo można usunąć.
 3. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.
 4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
 6. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.
 7. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia
  drzewa w przypadku gdy:
  1. zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
  2. wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,
 8.  Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
  1. drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
  2. drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,
  3. w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów  uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.

Do 14 dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

      9.  Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

Inne podmioty, a także osoby fizyczne usuwające drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na nieruchomościach stanowiących ich własność muszą złożyć wniosek do urzędu gminy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz uzyskać zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej.

Bez zezwolenia można usuwać m.in. (na podstawie art. 83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody):

- krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2                                                         

- drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,                                                                                                                   

- drzewa lub krzewy owocowe,                                

- drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:                                   

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,          
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu kolonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
pdf iconPobierz Druk zgłoszenia zamiaru usniecia drzew dla osób fizycznych
   
pdf iconPobierz Druk wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dla podmiotów prowadzacych działalność gospodarczą