miniatura   Ośrodek Pomocy Społecznej
Partyzancka 21
21 - 136 Firlej
tel.(81) 857-55-39
fax 81 8575549
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP:opsfirlej.bip.lubelskie.pl

Dalsza część tekstu w to miejsce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju jest jednostką organizacyjną gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju działa na podstawie:

    1) uchwały Nr XI/34/90 Gminnej Rady Narodowej w Firleju z dnia 26 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju,

    2) uchwały Nr XXIV/134/16 Rady Gminy Firlej z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju,

    3) zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju z dnia 7 marca 2014r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju.

Siedzibą ośrodka jest miejscowość Firlej ul. Partyzancka 21.

Godziny pracy ośrodka:

   poniedziałek:    07.15 – 15.00

   wtorek:            07.15 – 16.15

   środa:             07.15 – 15.00

   czwartek:        07.15 – 15.00

   piątek:            07.15 – 15.00

Swoim działaniem obejmuje 20 miejscowości gminy Firlej : Baran, Bykowszczyzna, Czerwonka Gozdów, Czerwonka Poleśna, Firlej, Kunów, Majdan Sobolewski, Łukówiec, Nowy Antonin, Pożarów, Przypisówka, Serock, Sobolew, Sobolew Kolonia, Stary Antonin, Sułoszyn, Wola Skromowska, Wólka Mieczysławska, Wólka Rozwadowska, Zagrody Łukówieckie.

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej wynikające  z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj . zadania wynikające z następujących ustaw :

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016r. , poz.930 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005r., Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej     (Dz. U.z 2016, poz. 575 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U z 2016r., poz. 1518 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 4 kwietnia 20124r. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 162);

- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016r., poz. 169 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016r. poz. 195);

- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.);

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    ( Dz. U. z 2016r., poz. 1793 z późn. zm.);


W zakresie realizacji ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej : Ośrodek udziela pomocy w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomocy rzeczowej, organizuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kieruje osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji do domów pomocy społecznej, zajmuje się sprawieniem pogrzebu podopiecznych w przypadku braku możliwości uzyskania zasiłku pogrzebowego, wspiera osoby korzystające z pomocy społecznej zagrożone wykluczeniem społecznym w podnoszeniu kwalifikacji oraz kompetencji społecznych, realizuje inne programy dla różnych grup wymagających wsparcia. Koordynuje realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W zakresie realizacji ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania": Ośrodek udziela pomocy w formie posiłków dla dzieci w szkole i przedszkolu, świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności, świadczeń rzeczowych.

W zakresie realizacji ustawy 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej : Ośrodek wspiera rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej i kieruje do rodzin asystenta rodziny.

W zakresie realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych: przyznawanie i wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych takich, jak: zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze.

W zakresie realizacji ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów : przyznawanie i wpłata zasiłków dla opiekuna, opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W zakresie realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań przewidzianych ustawą w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

W zakresie realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Program Rodzina 500 plus ) : przyznawanie i wypłata świadczeń wychowawczych w ramach programu.

W zakresie realizacji ogólnopolskiego programu „Karta Dużej Rodziny” – przyjmowanie wniosków  i wydawanie kart.

W zakresie realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek opracowuje i koordynuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Ponadto Ośrodek prowadzi obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy. Zespół Interdyscyplinarny to zespół osób z profesjonalnych środowisk delegowanych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy. Działania Zespołu koncentrują się na podejmowaniu działań w związku z procedurą tzw. „Niebieskiej Karty” i zmierzają do poprawy sytuacji życiowej osób doświadczających przemocy i ich rodzin.

W zakresie realizacji ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych : wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniu zdrowotnym na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy.

Ośrodek włącza się w: organizację imprez lokalnych, dnia seniora, ogólnopolską akcję " Pomóż dzieciom przetrwać zimę", jest współorganizatorem letniego wypoczynku dla dzieci, wydawanie żywności z baku żywności dla podopiecznych. Ośrodek realizuje również program pomocy żywnościowej poprzez wydawanie skierowań po odbiór żywności.