miniatura  

Likwidator Koła Gospodyń Wiejskich „KOLONIANKI” w Sobolewie Kolonii  informuje, że w dniu 10.03.21 r. Walne Zebranie Członków KGW „KOLONIANKI” w Sobolewie Kolonii podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji Koła.

Dokument: Informacja o likwidacji