mini herb  

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Firlej

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) został opracowany Raport o stanie Gminy Firlej za 2020 rok i obejmuje podsumowanie działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych w roku poprzednim.

Raport stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Gminy Firlej w dniu 25 czerwca 2021 r. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Firlej.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Gminy Firlej podczas której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy Firlej, tj. do dnia 24 czerwca (czwartek) 2021 roku do godz. 1530 w Urzędzie Gminy (biuro podawcze) na parterze.

Wzór zgłoszenia wraz z listą poparcia mieszkańców stanowi załącznik do niniejszej informacji.

>>Raport o stanie gminy<<

>>Zgłoszenie do debaty<<

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

mgr inż. Radosław Janczara