sesja r g  

Dnia 23 kwietnia 2021 roku (piątek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2020.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Firleju jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 2.2270 o pow. 11,6150 ha położonej w miejscowości Firlej, Gmina Firlej, stanowiącej własność Gminy Firlej. (projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Firlej w 2021 roku. (projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Firlej w 2021 roku. (projekt uchwały)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2021 roku. (projekt uchwały)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. (projekt uchwały)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (projekt uchwały)
 15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara