miniatura  

W związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego Sołtysa Sołectwa Firlej, zwołuje się Zebranie Wiejskie celem dokonania wyboru Sołtysa.

Ustala się termin oraz miejsce zebrania, na dzień 21 lutego (niedziela) 2021 r., godz. 1000 , w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, ul. Kościelna 4.