miniatura  

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. 

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Firlej, pod numerem tel. 81 8575041 wew. 27 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Informacji udziela również Gminny Koordynator Projektu w pok. Nr 36 Urzędu Gminy Firlej, tel. 81 857 50 41 wew. 27.
Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie dokumenty potrzebne, by przystąpić do projektu:
1. Regulamin dobrowolnego uczestnictwa w projekcie - tekst jednolity wraz z załącznikami;
2. Zgłoszenie lokalizacji  - załącznik nr 1 do Regulaminu (Wniosek, na podstawie którego będzie dokonywana weryfikacja);
3. Oświadczenie o braku sprzeciwu - załącznik nr 1a do Regulaminu  (ważny w przypadku demontażu eternitu z dachu).
4. Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem (ważne, jeśli demontaż azbestu został przeprowadzony po dniu 6 maja 2004 r.)
5. Oświadczenie o przekwalifikowanie zgłoszenia z dachu na ziemię - załącznik nr 3a do Regulaminu (dla osób, które złożyły Zgłoszenie lokalizacji na demontaż z dachu, ale zdjęły eternit we własnym zakresie i chcą, aby odebrać im eternit z ziemi).

Pliki do pobrania:

pdf iconPobierz

Regulamin

   
pdf iconPobierz zał. nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji
   
pdf iconPobierz zał. nr 1a do Regulaminu - Oświadczenie - brak sprzeciwu
   
pdf iconPobierz zał. nr 2a do Regulaminu - Demontaż zgodnie z przepisami
   
pdf iconPobierz zał. nr 3a do Regulaminu - Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontażu na odbiór z ziemi