sesja r g  

Dnia 10 listopada 2020 roku (wtorek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/54/15 Rady Gminy Firlej z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. (Projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Firleju do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (Projekt uchwały) (Załącznik)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023. (Projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Serock gmina Firlej. (Projekt uchwały) (Załącznik)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Firlej położonej w obrębie geodezyjnym 12–Przypisówka, gmina Firlej. (Projekt uchwały) (Załącznik)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r. (Projekt uchwały)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Firlej na 2021 rok. (Projekt uchwały)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. (Projekt uchwały)
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/73/2019 Rady Gminy Firlej z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. (Projekt uchwały)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt uchwały)
 17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara