wojt gminy zawiadomienie   Urząd Gminy w Firleju informuje, że w związku z przyjęciem uchwały XVIII/147/2017 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego planowana jest zmiana mijscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na obszarze Gminy Firlej - uwzględniająca ustalenia "Studium".

Całość komunikatu poniżej

studium2017