sesja r g  

Dnia 25 czerwca 2021 roku (piątek) o godz.900 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Firlej za rok 2020 i rekomendacje w zakresie realizacji zadań.
 7. Raport o stanie Gminy Firlej za rok 2020:

  a) debata nad raportem,

  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Firlej za 2020 rok.(projekt uchwały)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.(projekt uchwały)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Firlej z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.(projekt uchwały)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Firlej w roku szkolnym 2021/2022.(projekt uchwały)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela tj. psychologa i logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Firlej.(projekt uchwały)

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej.(projekt uchwały)(załącznik do uchwały)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (projekt uchwały).

 14. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara